Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad (MR) van de Sint Nicolaas worden leerkrachten en ouders vertegenwoordigd. Op het moment zijn er geen openstaande vacatures.

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad kan advies geven en/ of invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de stand van zaken rond veiligheid, schooltijden, besteding van de gelden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw kind gebeurt. De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, 2 personeelsleden (Myrthe Bolink en Manon van Asselt) en 2 ouders (Marijke Fokkert en Martijn Steevensz).

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maand op een maandagavond van 19.30 t/m 20.30 uur plaats.

Overblijven

Doel Reglement

Dit reglement is bedoeld als handvat en ondersteuning voor het overblijven.
De overblijfmedewerkers streven ernaar om in een vertrouwde en veilige omgeving een gezellige sfeer te scheppen (er wordt bijv. aandacht geschonken aan feestelijke momenten en een eindejaarslunch) met als doel de opvang leuk en gezellig voor zowel de kinderen als de overblijfmedewerkers te houden. Het is belangrijk dat kinderen weten wat de regels zijn tijdens de tussenschoolse opvang. Duidelijke afspraken geven rust in de groepen.

Procedure aanmelden voor tussenschoolse opvang

Via het inschrijfformulier tussenschoolse opvang kunt u uw kind (kinderen) opgeven voor de tussenschoolse opvang.
Maakt u incidenteel gebruik van tussenschoolse opvang, dan kunt u ook het inschrijfformulier invullen. Incidentele tussenschoolse opvang wordt voorafgaand aan het overblijven gemeld aan de betreffende leerkracht.

Algemeen

 • De school is verplicht om overblijven op school te laten plaatsvinden. Dit moet plaatsvinden in een kindvriendelijke ruimte.
 • De ouders zijn verantwoordelijk voor de overblijfkosten.
 • Het schoolbestuur is juridisch verantwoordelijk en moet ervoor zorgen dat de overblijfmedewerkers en kinderen WA-verzekerd zijn.
 • De taken die voortkomen uit het overblijven van de kinderen behoren niet tot de normale taken van de leerkrachten.
 • Alle gevonden voorwerpen worden verzameld en in de lerarenkamer gedeponeerd. De kinderen dragen zelf zorg voor het speelgoed.
 • De school en de overblijfmedewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van meegebracht speelgoed.
 • Vanuit school is de directeur aanspreekpunt voor de leerkrachten. Linda Peters is voor de overblijfmedewerkers het aanspreekpunt. Beide genoemden hebben regelmatig overleg met elkaar over de gang van zaken betreffende het overblijven.
 • Elke dag is er een leraar in school aanwezig met een BHV (Bedrijfshulpverlening) diploma. 

Keuze mogelijkheden tussenschoolse opvang

Jaarlijks worden de overblijfkosten vastgesteld, waarbij uitgegaan wordt van 40 schoolweken.
Hierbij is bij de verschillende groepen uitgegaan van resp.
Groepen 1-2-3-4  heeft 3 overblijfmomenten
Groepen 5-6-7-8: heeft 4 overblijfmomenten

U kunt kiezen uit een abonnement of incidentele tussenschoolse opvang.
Het abonnement staat op naam van uw kind en is persoonlijk en niet overdraagbaar. Wenst u voor uw kind incidenteel gebruik te maken van de tussenschoolse opvang, dan kunt u dit dezelfde ochtend melden bij de leerkracht.

De kosten van de tussenschoolse opvang zijn als volgt.

         Groep 1/2/3/4                        Groep 5/6/7/8
Abonnement*             € 22,00                                   € 29,00
Incidenteel                  €  1,00                                     €   1,00
*per jaar dat uw kind overblijft

Betaling

Kiest u voor een abonnement, dan ontvangt u aan het begin van het schooljaar een rekening met het verzoek tot betaling. Kiest u voor incidentele tussenschoolse opvang, dan ontvangt u na afloop van het schooljaar een overzicht en een rekening met verzoek tot betaling.
Bent u zelf overblijfmedewerker, dan betaalt u ook voor uw eigen kinderen. Op de dagen dat u zelf overblijfmedewerker bent kunt u uw kinderen die niet schoolgaand zijn of schoolgaande kinderen die op die middag niet naar school hoeven gerust meenemen.
Wenst u zelf overblijfmedewerker te worden, dan kunt u zich opgeven bij de overblijfcoördinator, Linda Peters.

Huishoudelijk reglement en gedragsregels

De overblijfkinderen gebruiken de lunch in het wij-land en in de lokalen van de groepen 4/5/6 en 7/8.
 Er wordt om ongeveer 12.00 uur gestart met een moment van stil zijn. Er vindt geen afsluiting na het gebruik van de lunch plaats. Alle kinderen blijven aan tafel tot (bijna) iedereen het eten op heeft. De lunchtijd is 15 minuten. Om 12.15 wordt er gebeld en gaan de leerlingen die klaar zijn onder begeleiding van een overblijfouder naar buiten. De kinderen die nog niet klaar zijn blijven binnen en staan onder toezicht van een overblijfouder. Niet opgegeten lunch wordt in de lunchtrommel mee naar huis gegeven. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het opeten van de lunch ligt bij de leerling.
De overblijfmedewerker maakt na de lunch de ruimte schoon.
Om 12.45 uur wordt de verantwoording van de kinderen overgedragen aan de leerkrachten.
Wij hanteren de volgende gedragsregels:
 

 • We houden rekening met elkaar (wij blijven van elkaar en elkaars spullen af)
 • We houden rekening met de omgeving (wij ruimen onze spullen op en helpen elkaar)
 • We zorgen voor een goede sfeer (wij zorgen er samen voor dat iedereen mee mag doen; wij sluiten niemand buiten de groep)

Allerlei

Afmelden vaste overblijvers/aanmelden incidentele overblijvers
De aan- en afmelding van vaste overblijvers of incidentele overblijvers kan dagelijks voor aanvang van schooltijd bij eigen leerkracht gedaan worden.
Dit geldt ook voor kinderen die incidenteel bij een vriend/vriendinnetje willen lunchen.
Aan de hand van de presentielijst worden de leerlingen gecontroleerd. Om 12.00 uur informeert de overblijfmedewerker bij de leerkrachten of er nog bijzonderheden (aan/afmeldingen) zijn.

Visie ten aanzien van gezonde voeding
De school adviseert de ouders om de kinderen een gezonde lunch mee te geven.
De afspraken zijn vastgelegd in een protocol snoepbeleid. 

Mooi/slecht weer
De overblijfmedewerkers bepalen gezamenlijk of er bij mooi weer binnen of buiten wordt gegeten.

Bij mooi weer spelen we op het schoolplein. Bij slecht weer blijven de kinderen in school in de eigen klas. Er mag dan geen gebruik gemaakt worden van de schoolcomputers.
Er kan gebruik gemaakt worden van het speelgoed van de tussenschoolse opvang, de kinderen kunnen tekenen en kleuren en spelletjes doen op. Ook kan er worden gelezen/voorgelezen.
Er mag niet worden gerend in school.

Evaluatie
De bijzonderheden tijdens de tussenschoolse opvang worden dagelijks (anoniem) in een schrift opgeschreven. Dagelijks vindt de overdracht plaats met de leerkracht.
Daarnaast hebben de overblijfmedewerkers om de 3 maanden een evaluatiemoment.

Gebruik EHBO-verbanddoos
De EHBO-verbanddoos ligt in de kast bij het kopieerapparaat.
Wanneer een kind zich verwondt en gebruik wordt gemaakt van de EHBO-verbanddoos, dan wordt dit later gemeld aan de coördinator. De school draagt zorg voor de EHBO-verbanddoos en vult deze aan indien er spullen ontbreken.

Ongelukken
Indien een kind zich heeft verwond, waarbij het om een verwonding gaat waarbij het inroepen van medische hulp is gewenst, wordt de leerkracht van de leerling geïnformeerd. Indien de verwonding van dien aard is dat het kind behandeld dient te worden door een (tand)arts, wordt door de coördinator direct contact opgenomen met de ouders van het kind. De richtlijn hierbij is dat de ouders hun kind brengen naar de (tand)arts. Indien de ouders niet binnen korte tijd op school kunnen zijn, beslist de schoolleiding wie het kind naar een arts begeleidt.

Ongewenst gedrag?
De overblijfmedewerker spreekt het kind aan op zijn/haar gedrag. De leerkracht wordt ook geïnformeerd over het ongewenste gedrag.
Wij hanteren bij wangedrag de volgende stappen: 

 • 1e keer melden bij de leerkracht
 • 2e  keer uitsluiten van de gezamenlijke overblijf en apart zitten (ouders worden door leerkracht op de hoogte gebracht)
 • 3e keer ouders worden uitgenodigd voor een gesprek door leerkracht/directeur

De directeur kan de leerling na herhaaldelijk of bovenmatig wangedrag voor een periode de toegang tot het overblijven ontzeggen.

Opgeven of klachten

Wilt u zich opgeven om overblijfmedewerker te worden?
Het aanspreekpunt voor het overblijven is Linda Peters. Zij is telefonisch te bereiken op
0630545251.

Heeft u een klacht?
Bij klachten van ouder over overblijfmedewerkers of over het overblijven, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende overblijfmedewerker.
Mocht u gezamenlijk niet tot een oplossing van de klacht komen, dan kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator Linda Peters. Zij is telefonisch te bereiken op 0630545251.
Indien u gezamenlijk niet tot een oplossing komt, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur om uw klacht te bespreken en op te lossen.

Oudervereniging

De oudervereniging ondersteunt het team bij het uitvoeren van een aantal activiteiten tijdens en na schooluren.
In de loop van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de oudervereniging het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage van €28,50 over te maken. Deze bijdrage wordt gebruikt voor alle uitgaven die buiten de exploitatiebegroting en het budget voor leermiddelen valen. Het is bestemd voor de extra’s die kleur geven aan het schoolleven: de schoolfeesten en schoolreisjes, een cadeautje met Sinterklaas, de Kerstviering e.d.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Mocht u problemen hebben met de betaling van de bijdrage, dan kunt u dit kenbaar maken aan de directie. Alle kinderen nemen deel aan de activiteiten die deels uit deze bijdrage worden betaald.