Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad (MR) van de Sint Nicolaas worden leerkrachten en ouders vertegenwoordigd. Op het moment zijn er geen openstaande vacatures.

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad kan advies geven en/ of invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de stand van zaken rond veiligheid, schooltijden, besteding van de gelden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Aangezien we op de Sint Nicolaas geen School Advies Commissie (SAC) hebben vragen we de oudergeleding soms ook als klankbord groep op te treden.  Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw kind gebeurt. De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, 2 personeelsleden (Myrthe Bolink en Manon van Asselt) en 2 ouders (Marijke Fokkert en Martijn Steevensz).

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maand op een maandagavond van 19.30 t/m 20.30 uur plaats.

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging ondersteunt het team bij het uitvoeren van een aantal activiteiten tijdens en na schooluren.
In de loop van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de oudervereniging het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage van €28,50 over te maken. Deze bijdrage wordt gebruikt voor alle uitgaven die buiten de exploitatiebegroting en het budget voor leermiddelen vallen. Het is bestemd voor de extra’s die kleur geven aan het schoolleven: de schoolfeesten en schoolreisjes, een cadeautje met Sinterklaas, de Kerstviering e.d.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Mocht u problemen hebben met de betaling van de bijdrage, dan kunt u dit kenbaar maken aan de directie. Alle kinderen nemen deel aan de activiteiten die deels uit deze bijdrage worden betaald.

Opleidingsschool

De Sint Nicolaas voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten en ander onderwijsondersteund personeel. Daarom worden jaarlijks stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten, en van andere onderwijsgerelateerde opleidingen. De Sint Nicolaas is een opleidingsschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met Hogeschool KPZ (Katholieke Pabo Zwolle). Elk jaar komen er van deze opleiding stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen samen met de studenten die stage lopen op de Kubus in Wijthmen een leergroep. De leergroep wordt begeleid door onze opleider in school (OIS). Dit is Manon van Asselt. Zij wordt gedurende haar zwangerschapsverlof vervangen door Christiane Bloem (leraar op de Kubus).