Organisatie en beleid

In het schoolplan en in de jaarplannen staan onze plannen voor de komende jaren. We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoe deze plannen concreet zijn uitgewerkt in het beleid van de school, wat dit betekent voor de organisatie van de school en welke ambities we nastreven. Daarom vindt u hieronder verschillende beleidsstukken die u wellicht de informatie geven die u zoekt.

Nog niet bekend met de Sint Nicolaas?

Wie, wat en waar?

Alle leraren op de Sint Nicolaas werken full-time. Juf Manon van Asselt ondersteunt de directie, daarom neemt juf Loes soms haar groep over. Juf Denice en juf Janneke verdelen de taken van de onderwijsassistent.

Juf Manon Schrijver (intern begeleider) is afwisselend dinsdag of donderdag op de Sint Nicolaas. Juf Marja (directeur) is maandag, donderdag en om en om de vrijdag op de Sint Nicolaas. Juf Merle geeft alle gymlessen op maandag en donderdag.

Aanmelden

U kunt altijd bij ons binnenlopen om kennis te maken met onze school en een afspraak te maken voor een rondleiding en/of een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stemmen we af wat uw kind nodig heeft en geven wij aan wat wij als school kunnen bieden.  Samen met u  gaan we na of de Sint Nicolaas een goede plek is voor uw kind. Als dat het geval is gaan we over tot aanmelden en inschrijven. Let op, de procedure van kennismaken tot aanmelden kan 6 tot 10 weken duren, dus we vragen u om op tijd contact met ons op te nemen! Voor een overzicht van de procedure klikt op het proces aanmelden. 

Beredeneerd aanbod in de onderbouw

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daar spelen wij op in. Onze onderbouwklassen zijn leer- en ontdekkingsplekken die kinderen uitnodigen om te leren. Wij zien dat een kind de leerstof nog beter onthoudt wanneer het zelf is ontdekt. De kinderen leren spelenderwijs. Voor ons betekent ontdekkend leren, dat wij thematisch werken en nieuwe kennis in een context plaatsen. Kinderen leren hierdoor verbanden zien. Wij zien actieve, betrokken kinderen die hun talenten ontwikkelen en leren hoe ze die optimaal kunnen inzetten. Hoe we dat doen, leest u in het beleidsdocument beredeneerd aanbod onderbouw.

Waarom doen we de dingen, zoals we die doen?

Kwaliteitszorgplan

Ons Kwaliteitszorgplan is onderdeel van ons schoolplan waarin, op basis van onze missie en visie, beschreven wordt hoe op KBS Sint Nicolaas vorm wordt gegeven aan kwaliteitszorg. Dat wil zeggen: hoe garanderen we dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt waarin tegemoetgekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen, hoe houden we de vinger aan de pols, hoe verbeteren we ons onderwijs als dat nodig is?

Het is een groot document, dus daarom een korte leeswijzer:

In hoofdstuk 3 Ondersteuningsstructuur leest u hoe wij de ondersteuning wegzetten in ons dagelijks handelen en wanneer en hoe wij betrokken partijen op de hoogte houden.

In bijlage 3 Schoolondersteuningsprofiel leest u welke ondersteuning wij bieden en waar wij mogelijk grenzen ervaren.

Veiligheidsbeleid

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen, ons personeel en bezoekers van onze scholen zich veilig voelen. Hierbij vormt een positieve, sociale binding een belangrijke voorwaarde.

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een  veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

Op KBS Sint Nicolaas is iedereen zich bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden van iedereen in school. Dit zien we terug in het handelen van de medewerkers, kinderen en ouders. Meer leest u in ons veiligheidsplan.

Voorspelbaarheid

Om de doorgaande lijn in gedrag en voorspelbaarheid te waarborgen stellen we elk jaar de documenten groepsvorming, omgangsprotocol en voorspelbaarheid vast.

Persoonsvorming

We leiden onze leerlingen op tot fatsoenlijke, evenwichtige mensen die respectvol, vanuit duidelijke waarden en normen, omgaan met de medemens. Wij leren onze leerlingen hoe ze  initiatieven kunnen nemen en/of actief betrokken kunnen zijn bij de samenleving, gericht op samenwerking. Hierbij geven wij ze de kennis mee over andere opvattingen en geloofsovertuigingen. Ze leren hierbij respectvol en met waardering om te gaan met verschillen en overeenkomsten. Wij leiden onze leerlingen op tot mensen met een cognitief en sociaal zelfvertrouwen, die met een open houding in de samenleving staan. Hoe we dit doen leest u in ons beleid persoonsvorming  

Ononderbroken ontwikkeling

Doorgaan, versnellen of vertragen

Wij hebben vertrouwen in de ontwikkelingskracht van elk mens. Niet ieder kind zal een even grote stap zetten op onze school richting de grote wereld, maar elk kind krijgt bij ons het vertrouwen dat het zich zal ontwikkelen. Het tempo waarop kinderen zich ontwikkelen is verschillend en valt lang niet altijd samen met de overgangen gebaseerd op kalenderleeftijd. Wij hebben daarom beleid doorgaan, versnellen, vertragen ontwikkeld om een gedegen beslissing te kunnen nemen over versnellen of vertragen. Dit is helpend om een ononderbroken ontwikkeling te kunnen waarborgen voor alle kinderen bij ons op school.

Overgang PO-VO

De meeste leerlingen die na groep 8 de school verlaten gaan naar het Carmel College in Raalte of naar het voortgezet onderwijs in Zwolle of Wijhe. Belangrijk is dat de kinderen en hun ouders een school kiezen waar het kind zich gelukkig en op zijn plek voelt. De school wil u zo goed mogelijk informeren bij het maken van de juiste keuze voor uw kind. We doen dat middels:

  • De informatieavond in het begin van groep 7-8 en adviesgesprekken;
  • Scholen voor voortgezet onderwijs uit Raalte en Zwolle presenteren zich ieder jaar op een informatieavond in Heino;
  • Op school komen van veel instellingen informatie krantjes binnen die uw kind mee naar huis krijgt;
  • Posters die u op de hoogte brengen van open avonden en dagen op de verschillende typen van voortgezet onderwijs hangen wij op;     
  • Voor meer informatie lees ons beleid PO-VO.

Externe hulp onder schooltijd

Soms is het mogelijk om hulp van externen onder schooltijd te laten plaatsvinden. Meer leest u hier.

Belangrijk om te weten

Verwerking leerlinggegevens / privacy

Onze school is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Meer over dit onderwerp en over hoe we uw privacy waarborgen leest u hier.

Verzekering

Catent heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

 Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. Materiële schade valt niet onder de dekking.  De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Meer leest u hier.

Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt leest u hier wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Binnen Catent is een reglement medisch handelen ontwikkeld in samenspraak met een jurist. Leerkrachten/ onderwijzend personeel moeten te allen tijde behoed worden om medische handelingen te verrichten. Wat dit voor u en uw kind betekent leest u hier.

Informatievoorziening gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie over de leerling verloopt. De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Wat dit betekent in de praktijk leest u hier.