Organisatie en beleid

In het schoolplan en in de jaarplannen staan onze plannen voor de komende jaren. U vindt deze onder het tabblad ouders bij downloads. We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoe deze plannen concreet zijn uitgewerkt in het beleid van de school, wat dit betekent voor de organisatie van de school en welke ambities we nastreven. Daarom vindt u hieronder verschillende beleidsstukken die u wellicht de informatie geven die u zoekt.

O

In de schoolgids vindt u alle praktische informatie die dit schooljaar voor u mogelijk van belang is. Ook de schoolgids vindt u onder het tabblad ouders bij downloads. Omdat we de schoolgids een leesbaar document willen houden hebben we zaken die bovenschools zijn vastgelegd, wet- en regelgeving en ander beleid dat niet jaarlijks wordt aangepast hieronder geplaatst. Zo vindt u altijd de informatie die u zoekt.

Nog niet bekend met de Sint Nicolaas?

Wie, wat en waar?

De meeste leraren op de Sint Nicolaas werken full-time. Loes in groep 1-2, Esther in groep 3-4-5 en Manon in groep 6-7-8. Manon ondersteunt op maandag de directie en daarom is het fijn dat Sharon haar WPO stage doet bij ons op maandag en dinsdag in groep 6-7-8. Yvonne komt na de kerst terug van haar zwangerschapsverlof in groep 3-4-5. Yvonne en Esther zijn dan samen verantwoordelijk voor deze groep. Sanne en Janneke verdelen de taken van de onderwijsassistent.

Manon Schrijver (intern begeleider) is afwisselend woensdag of donderdag op de Sint Nicolaas. Marja (directeur) is dinsdag en vrijdag op de Sint Nicolaas. Merle geeft alle gymlessen op maandag en donderdag.

Elke ochtend gaat om 8.25 uur de eerste bel. De lessen starten om 8.30 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat de school om 14.15 uur uit. Op woensdag gaat de school om 12.30 uur uit.

Aanmelden

U kunt altijd bij ons binnenlopen om kennis te maken met onze school en een afspraak te maken voor een rondleiding en/of een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stemmen we af wat uw kind nodig heeft en geven wij aan wat wij als school kunnen bieden.  Samen met u  gaan we na of de Sint Nicolaas een goede plek is voor uw kind. Als dat het geval is gaan we over tot aanmelden en inschrijven. Let op, de procedure van kennismaken tot aanmelden kan 6 tot 10 weken duren, dus we vragen u om op tijd contact met ons op te nemen! Voor een overzicht van de procedure klikt op het proces aanmelden. 

Beredeneerd aanbod in de onderbouw

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daar spelen wij op in. Onze onderbouwklassen zijn leer- en ontdekkingsplekken die kinderen uitnodigen om te leren. Wij zien dat een kind de leerstof nog beter onthoudt wanneer het zelf is ontdekt. De kinderen leren spelenderwijs. Voor ons betekent ontdekkend leren, dat wij thematisch werken en nieuwe kennis in een context plaatsen. Kinderen leren hierdoor verbanden zien. Wij zien actieve, betrokken kinderen die hun talenten ontwikkelen en leren hoe ze die optimaal kunnen inzetten. Hoe we dat doen, leest u in het beleidsdocument beredeneerd aanbod onderbouw.

Waarom doen we de dingen, zoals we die doen?

Kwaliteitszorgplan

Ons Kwaliteitszorgplan is onderdeel van ons schoolplan waarin, op basis van onze missie en visie, beschreven wordt hoe op KBS Sint Nicolaas vorm wordt gegeven aan kwaliteitszorg. Dat wil zeggen: hoe garanderen we dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt waarin tegemoetgekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen, hoe houden we de vinger aan de pols, hoe verbeteren we ons onderwijs als dat nodig is?

Het is een groot document, dus daarom een korte leeswijzer:

In hoofdstuk 3 Ondersteuningsstructuur leest u hoe wij de ondersteuning wegzetten in ons dagelijks handelen en wanneer en hoe wij betrokken partijen op de hoogte houden.

In bijlage 3 Schoolondersteuningsprofiel leest u welke ondersteuning wij bieden en waar wij mogelijk grenzen ervaren.

Veiligheidsbeleid

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen, ons personeel en bezoekers van onze scholen zich veilig voelen. Hierbij vormt een positieve, sociale binding een belangrijke voorwaarde.

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een  veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

Op KBS Sint Nicolaas is iedereen zich bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden van iedereen in school. Dit zien we terug in het handelen van de medewerkers, kinderen en ouders. Meer leest u in ons veiligheidsplan.

Crisisopvang, time out, schorsing of verwijdering 

Crisisopvang, time out, schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Middels de mandaatregeling (onder 2.2 en 2.3) heeft het College van Bestuur de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur stelt echter het College van Bestuur onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing van een leerling.  

Bij verwijdering van een leerling is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van het Bestuur, waarbij het College van Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot de verwijdering Het beleid ‘Schorsing en Verwijdering’ en het protocol crisisopvang zijn te vinden op de website van Catent: Crisisopvang, time out, schorsing of verwijdering 

Voorspelbaarheid en gedrag

Om de doorgaande lijn in gedrag en voorspelbaarheid te waarborgen stellen we elk jaar de documenten groepsvorming, omgangsprotocol en voorspelbaarheid vast. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag volgen we de stappen van het omgangsprotocol. Zie hiervoor ook ons veiligheidsbeleid.

Persoonsvorming

We leiden onze leerlingen op tot fatsoenlijke, evenwichtige mensen die respectvol, vanuit duidelijke waarden en normen, omgaan met de medemens. Wij leren onze leerlingen hoe ze  initiatieven kunnen nemen en/of actief betrokken kunnen zijn bij de samenleving, gericht op samenwerking. Hierbij geven wij ze de kennis mee over andere opvattingen en geloofsovertuigingen. Ze leren hierbij respectvol en met waardering om te gaan met verschillen en overeenkomsten. Wij leiden onze leerlingen op tot mensen met een cognitief en sociaal zelfvertrouwen, die met een open houding in de samenleving staan. Hoe we dit doen leest u in ons beleid persoonsvorming  

Ononderbroken ontwikkeling

Vakgebieden

Wij gebruiken verschillende methodes en methodieken ter ondersteuning bij onze lessen. Wij ervaren soms dat deze niet helemaal aansluiten bij onze leerlingpopulatie en organisatie. Daarom beschrijven wij in BAS-documenten hoe wij de methodes en methodieken inzetten. Wij beschrijven waar wij aanvullend en/of afwijkend werken bij deze methodes gericht op het behalen van de onze eigen gestelde ambities.

Rekenen

Taal/spelling

(basisvaardigheid taal: omdat we een onderwijsteam zijn samen met kindcentrum de Kubus bekwamen we ons ook in het vormgeven van een rijke taal omgeving)

Technisch lezen

Begrijpend luisteren/lezen

 

Neuromotorische ontwikkeling

Wij vinden de bijdrage die wij als school kunnen leveren aan de neuromotorische ontwikkeling van onze kinderen zeer interessant. Wij hebben hiervoor een plan van aanpak geschreven. Onze bevindingen delen wij met het bestuur en collega’s van Stichting Catent.  

Doorgaan, versnellen of vertragen

Wij hebben vertrouwen in de ontwikkelingskracht van elk mens. Niet ieder kind zal een even grote stap zetten op onze school richting de grote wereld, maar elk kind krijgt bij ons het vertrouwen dat het zich zal ontwikkelen. Het tempo waarop kinderen zich ontwikkelen is verschillend en valt lang niet altijd samen met de overgangen gebaseerd op kalenderleeftijd. Wij hebben daarom beleid doorgaan, versnellen, vertragen ontwikkeld om een gedegen beslissing te kunnen nemen over versnellen of vertragen. Dit is helpend om een ononderbroken ontwikkeling te kunnen waarborgen voor alle kinderen bij ons op school.

Overgang PO-VO

De meeste leerlingen die na groep 8 de school verlaten gaan naar het Carmel College in Raalte of naar het voortgezet onderwijs in Zwolle of Wijhe. Belangrijk is dat de kinderen en hun ouders een school kiezen waar het kind zich gelukkig en op zijn plek voelt. De school wil u zo goed mogelijk informeren bij het maken van de juiste keuze voor uw kind. We doen dat middels:

  • De informatieavond in het begin van groep 7-8 en adviesgesprekken;
  • Scholen voor voortgezet onderwijs uit Raalte en Zwolle presenteren zich ieder jaar op een informatieavond in Heino;
  • Op school komen van veel instellingen informatie krantjes binnen die uw kind mee naar huis krijgt;
  • Posters die u op de hoogte brengen van open avonden en dagen op de verschillende typen van voortgezet onderwijs hangen wij op;
  • Voor meer informatie lees ons beleid PO-VO.

Externe hulp onder schooltijd

Soms is het mogelijk om hulp van externen onder schooltijd te laten plaatsvinden. Meer leest u hier.

Belangrijk om te weten

Verwerking leerlinggegevens / privacy

Onze school is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Soms krijgen wij een vraag om gegevens te delen. Bijvoorbeeld met onze ouderraad, aangezien zij deze gegevens nodig heeft om de vrijwillige ouderbijdrage te innen, of met onderwijsspecialisten vanuit het Expertiseteam van Catent. Wij vragen u jaarlijks om op een aantal punten al dan niet toestemming te geven om gegevens/ beeldmateriaal te delen.  Meer over dit onderwerp en over hoe we uw privacy waarborgen leest u hier.

Verzekering

Catent heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

 Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. Materiële schade valt niet onder de dekking.  De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Meer leest u hier.

Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt leest u hier wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Binnen Catent is een reglement medisch handelen ontwikkeld in samenspraak met een jurist. Leerkrachten/ onderwijzend personeel moeten te allen tijde behoed worden om medische handelingen te verrichten. Wat dit voor u en uw kind betekent leest u hier.

Informatievoorziening gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.

Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school houden. In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: het verstrekken van de schoolgids, de nieuwsbrieven, de rapporten/toetsresultaten van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van diens schoolloopbaan; inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingen dossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. 

De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden. De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. 

De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners worden uitgenodigd indien de ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven. Bij inschrijving van de leerling wordt door de ouders melding gedaan van de gezinsrelatie, alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot het kind. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij ons bekend alsook de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders ons daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.

Sponsoring

In het basisonderwijs neemt het aantal scholen dat sponsoring ontvangt toe. Ook bij ons op school is sponsoring een feit. Sponsoring moet op een zorgvuldige manier gebeuren. We willen niet dat de onderwijsinhoud door sponsoring wordt beïnvloed. Ook mag de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar komen. Als er niet meer gesponsord wordt, moeten de lessen gewoon door kunnen gaan, van eenzelfde kwalitatief goed niveau. Aan de andere kant vinden we het goed dat bedrijven de ruimte krijgen om voor eigen rekening bij te dragen aan het onderwijs. Daarom heeft Stichting Catent beleid gericht op sponsoring vastgesteld, waarmee zij aansluit bij het Convenant “Scholen voor primair- en voortgezet onderwijs en sponsoring”(d.d. april 2015). Dit convenant bevat gedragsregels die besturen/ scholen als richtlijnen dienen te gebruiken bij hun beleid. Het binnen Stichting Catent vastgestelde beleid en de doorvertaling daarvan naar onze school is bij de directeur op te vragen en in te zien. Mocht u als ouder(s) klachten hebben over ongewenste reclame-uitingen die u (in schoolverband) tegenkomt, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van Catent, dan wel bij de Reclame Code Commissie.