Medezeggenschapsraad
Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.) hebben wij sinds 1984 een Medezeggenschapsraad (M.R.) De M.R. bestaat uit een afvaardiging van zowel ouders als leerkrachten. De M.R. adviseert over het te voeren beleid en moet in een aantal gevallen haar instemming verlenen. Ouders hebben voor drie jaar zitting in de M.R. en kunnen na de eerste termijnl herbenoemd worden. In geval van een vacature kunnen ouders zich melden als kandidaat voor de oudergeleding, waarna er een verkiezing plaatsvindt.

Van een aantal scholen van het bestuur neemt een lid van de M.R. zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad, de G.M.R. Deze geeft instemming of advies betreffende schooloverstijgende zaken aan het College van Bestuur van Catent. Op deze wijze blijven de M.R.’s van de aangesloten scholen ook op de hoogte van wat er leeft op de andere scholen.

Namens de ouders hebben Patrick Nauw en Rudolf Geerts zitting in de MR.
Namens het team hebben Sabrina Elders en Irene Polstra zitting in de MR.
De MR is bereikbaar via mr@bssintnicolaas.nl

Het jaarverslag (2013) van de GMR van Catent staat op: 
http://gmr.catent.nl/nl/jaarverslag/