Onder deze link treft u de overblijfenquete aan. Per gezin 1 formulier invullen en sturen naar mr@bssintnicolaas.nl 
Enquete_Overblijf_sept_2015_Stnic.docx

Overblijfrooster aug t/m dec 2015 Overblijf/Rooster_overblijf_aug_-_dec_2015.pdf

OVERBLIJFREGLEMENT
 
 Doel reglement
Dit reglement is bedoeld als handvat en ondersteuning voor het overblijven.
De overblijfmedewerkers streven ernaar om in een vertrouwde en veilige omgeving een gezellige sfeer te scheppen (er wordt bijv. aandacht geschonken aan feestelijke momenten en een eindejaarslunch) met als doel de opvang leuk en gezellig voor zowel de kinderen als de overblijfmedewerkers te houden. Het is belangrijk dat kinderen weten wat de regels zijn tijdens de tussenschoolse opvang. Duidelijke afspraken geven rust in de groepen.
 
Procedure aanmelden voor tussenschoolse opvang
Via het inschrijfformulier tussenschoolse opvang kunt u uw kind (kinderen) opgeven voor de tussenschoolse opvang.
Maakt u incidenteel gebruik van tussenschoolse opvang, dan kunt u ook het inschrijfformulier invullen. Incidentele tussenschoolse opvang wordt voorafgaand aan het overblijven gemeld aan de betreffende leerkracht.
 
Algemeen
    Keuze mogelijkheden tussenschoolse opvang
Jaarlijks worden de overblijfkosten vastgesteld, waarbij uitgegaan wordt van 40 schoolweken.
Hierbij is bij de verschillende groepen uitgegaan van resp.
Groepen 1-2-3-4  heeft 3 overblijfmomenten
Groepen 5-6-7-8: heeft 4 overblijfmomenten
 
U kunt kiezen uit een abonnement, strippenkaart of incidentele tussenschoolse opvang.
Het abonnement staat op naam van uw kind en is persoonlijk en niet overdraagbaar.
De kosten voor het abonnement zijn € 0,45 per keer dat uw kind overblijft.
 
Voor het strippenkaartsysteem kunt u kiezen als u uw kind regelmatig wenst over te laten blijven.
De kosten voor het strippenkaartsysteem zijn € 1,- per keer dat uw kind overblijft.
 
Wenst u voor uw kind incidenteel gebruik te maken van de tussenschoolse opvang, dan kunt u dit dezelfde ochtend melden bij de leerkracht. De kosten voor incidentele tussenschoolse opvang zijn
€ 1,50 per keer.
 
De kosten van de tussenschoolse opvang zijn als volgt.
 
                                   Groep 1/2/3/4                        Groep 5/6/7/8
Abonnement*             € 52,50                                   € 69,50
Strippenkaart              €  1,-                                        €   1,-
Incidenteel                  €  1,50                                    €   1,50
*per jaar dat uw kind overblijft
 
Betaling
Kiest u voor een abonnement, dan ontvangt u aan het begin van het schooljaar een rekening met het verzoek tot betaling. Kiest u voor een strippenkaart of incidentele tussenschoolse opvang, dan ontvangt u na afloop van het schooljaar een overzicht en een rekening met verzoek tot betaling.
Bent u zelf overblijfmedewerker, dan betaalt u ook voor uw eigen kinderen. Ook op de dagen dat u zelf overblijfmedewerker bent. Heeft u (jonge) kinderen die niet schoolgaand zijn of schoolgaande kinderen die op die middag niet naar school hoeven, dan betaald u geen overblijfvergoeding.
Wenst u zelf overblijfmedewerker te worden, dan kunt u zich opgeven bij de overblijfcoördinator, Linda Peters.
 
Huishoudelijk reglement en gedragsregels
De overblijfkinderen gebruiken de lunch in de lokalen van de groepen 3, 4/5/6 en 7/8.
 Er wordt om ongeveer 12.00 uur gestart met een moment van stil zijn. Er vindt geen afsluiting na het gebruik van de lunch plaats. Alle kinderen blijven aan tafel tot (bijna) iedereen het eten op heeft. De lunchtijd is 15 minuten. Om 12.15 wordt er gebeld en gaan de leerlingen die klaar zijn onder begeleiding van een overblijfouder naar buiten. De kinderen die nog niet klaar zijn blijven binnen en staan onder toezicht van een overblijfouder. Niet opgegeten lunch wordt in de lunchtrommel mee naar huis gegeven. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het opeten van de lunch ligt bij de leerling.
De overblijfmedewerker maakt na de lunch de ruimte schoon.
Om 12.45 uur wordt de verantwoording van de kinderen overgedragen aan de leerkrachten.
Wij hanteren de volgende gedragsregels:
  Afmelden vaste overblijvers/aanmelden incidentele overblijvers
De aan- en afmelding van vaste overblijvers of incidentele overblijvers kan dagelijks voor aanvang van schooltijd bij eigen leerkracht gedaan worden.
Dit geldt ook voor kinderen die incidenteel bij een vriend/vriendinnetje willen lunchen.
Aan de hand van de presentielijst worden de leerlingen gecontroleerd. Om 12.00 uur informeert de overblijfmedewerker bij de leerkrachten of er nog bijzonderheden (aan/afmeldingen) zijn.
 
Visie ten aanzien van gezonde voeding
De school adviseert de ouders om de kinderen een gezonde lunch mee te geven.
De afspraken zijn vastgelegd in een protocol snoepbeleid. 
 
Mooi/slecht weer
De overblijfmedewerkers bepalen gezamenlijk of er bij mooi weer binnen of buiten wordt gegeten.
 
Bij mooi weer speelt de onderbouw (gr 1-2-3) op het achterplein en de bovenbouw (gr 4-5-6-7-8) speelt op het plein voor of gaat evt. met de overblijfmedewerker naar het speelveldje om te voetballen. We blijven op het veld en gaan gezamenlijk met de overblijfouder weer terug.
Bij slecht weer blijven de kinderen in school, waarbij de onderbouw in de klas blijft en de bovenbouw naar eigen keuze invult. Hierbij mag geen gebruik gemaakt worden van de schoolcomputers.
Er kan gebruik gemaakt worden van het speelgoed van de tussenschoolse opvang, de kinderen kunnen tekenen en kleuren en spelletjes doen op. Ook kan er worden gelezen/voorgelezen.
Er mag niet worden gerend in school.
 
Evaluatie
De bijzonderheden tijdens de tussenschoolse opvang worden dagelijks (anoniem) in een schrift opgeschreven. Dagelijks vindt de overdracht plaats met de leerkracht.
Daarnaast hebben de overblijfmedewerkers om de 3 maanden een evaluatiemoment.
 
Gebruik EHBO-verbanddoos
De EHBO-verbanddoos ligt in de middelste kast van de lerarenkamer.
Wanneer een kind zich verwondt en gebruik wordt gemaakt van de EHBO-verbanddoos, dan wordt dit later gemeld aan de coördinator. De vaste EHBO-er is Irene Polstra.
Irene Polstra draagt zorg voor de EHBO-verbanddoos en vult deze aan indien er spullen ontbreken.
Intern is Annemarie Klein- Koerkamp de BHV-er van school.
 
Ongelukken
Indien een kind zich heeft verwond, waarbij het om een verwonding gaat waarbij het inroepen van medische hulp is gewenst, wordt de leerkracht van de leerling geïnformeerd. Indien de verwonding van dien aard is dat het kind behandeld dient te worden door een (tand)arts, wordt door de coördinator direct contact opgenomen met de ouders van het kind. De richtlijn hierbij is dat de ouders hun kind brengen naar de (tand)arts. Indien de ouders niet binnen korte tijd op school kunnen zijn, beslist de schoolleiding wie het kind naar een arts begeleidt.
 
Ongewenst gedrag?
De overblijfmedewerker spreekt het kind aan op zijn/haar gedrag. De leerkracht wordt ook geïnformeerd over het ongewenste gedrag.
Wij hanteren bij wangedrag de volgende stappen:
  De directeur kan de leerling na herhaaldelijk of bovenmatig wangedrag voor een periode de toegang tot het overblijven ontzeggen. 
 
Wilt u zich opgeven om overblijfmedewerker te worden?
Het aanspreekpunt voor het overblijven is Linda Peters. Zij is telefonisch te bereiken op
(0570) 52 30 10.
 
Heeft u een klacht?
Bij klachten van ouder over overblijfmedewerkers of over het overblijven, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende overblijfmedewerker.
Mocht u gezamenlijk niet tot een oplossing van de klacht komen, dan kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator Linda Peters. Zij is telefonisch te bereiken op (0570) 52 30 10.
Indien u gezamenlijk niet tot een oplossing komt, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur om uw klacht te bespreken en op te lossen.